ผลการประกวดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2559

          สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์(e-learning) ประจำปีการศึกษา2559 ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 รายวิชา ดังนี้

    ____________________________________________________________________________________________________________                
   

         สำหรับโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์นี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

____________________________________________________________________________________________________________          

           เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้บทเรียนออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเชิญผู้เชียวชาญภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

____________________________________________________________________________________________________________         

           เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศผลการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2559 และจัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้

 

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึก โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2559

          

                                                               

          

                                                                        

 

ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึก โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2559

_____________________________________________________________________________________________________________

        สำนักคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จอย่างดี คณาจารย์ที่สนใจร่วมโครงการในปีต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 3 ห้อง 27.03.01)  นายจตุรงค์ กอแก้ว และนางสาวนิโลบล ปราณีตพลกรัง โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 2735,2736 

Last modified: Tuesday, 23 August 2016, 9:36 AM