ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก วัสดุก่อ และวัสดุตกแต่ง เป็นต้น

ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีต เช่น มวลรวม ปูนซีเมนต์ น้ำ และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เป็นต้น

        การเลือกใช้ การติดตั้ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบขนส่งในแนวดิ่งและแนวราบ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบดับเพลิง
ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร

        หลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน การคำนวณออกแบบองค์อาคารต่างๆของระบบโครงสร้าง ได้แก่ พื้น คาน เสา บันได และฐานราก

        การจัดระบบการจ่ายน้ำภายในอาคาร ระบบถังน้ำสูง ระบบถังอัดความดัน ระบบการจ่ายน้ำโดยตรง การหาขนาดของท่อประปา การหาขนาดท่อน้ำทิ้งและน้ำโสโครก การหาขนาดของท่อน้ำฝนของอาคาร ขนาดใหญ่ การเขียนแบบท่อต่างๆภายในอาคาร

จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เทศบัญญัติและข้อบังคับ สุขาภิบาลที่เกี่ยวข้อง การชำระภาษีต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง กฎหมายแรงงาน กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้าง การฟ้องร้อง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

        ประเภทและชนิด ลักษณะการทำงาน ความสามารถในการทำงานของเครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การเลือกใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง
การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการก่อสร้าง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลก่อสร้าง