ระบบโครงสร้าง แนวความคิดในการเลือกใช้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรมรวมทั้งหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับ แรง วัสดุ รูปร่าง และพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น

          ทฤษฎี วิวัฒนาการ เทคนิคการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เกิดจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทฤษฎีและวิธีการออกแบบก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศึกษาวัสดุก่อสร้างที่ใช้เป็นโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร องค์ประกอบรอยต่ออาคาร ฝึกเขียนแบบโดยเน้นแบบก่อสร้าง แบบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและทำหุ่นจำลอง

          ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ตแวร์ และซอร์ฟแวร์ การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์ค การใช้โปรแกรมทำอาร์ทเวิร์ค งานกราฟฟิกและการสร้างโฮมเพจแสดงผลงานสถาปัตยกรรม ฝึกนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมด้วยสื่อ การอธิบายผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน