บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพื่อสร้างคุณค่า เพิ่มคุณภาพและผลผลิต รวมถึงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กร การเขียนโครงการ การจัดทำนโยบายและการวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคในการบริหารโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารและการจัดการเอกสาร ประเภทของเอกสาร วงจรของเอกสาร การควบคุมเอกสารอย่างเป็นระบบ บุคลากรงานจัดการเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร การจัดการแบบฟอร์ม การจัดการรายงาน การจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารสำคัญและการป้องกัน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเอกสาร การจัดทำคู่มือการใช้งานเพื่อจัดการเอกสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร

419503 สัมมนาและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ศึกษาระบบเพื่อสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ลักษณะ ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การ ความสำคัญของข้อมูล กระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ การสนับสนุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระเบียบงาน ข้อมูล วิธีการ และเทคนิคการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา